Przykładowe zadania

Gimnazjum

Zadanie 1 (3 punkty za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program, który zamieni wartości zmiennych:

 1. Na początku zmienna x=5, a zmienna y=10,
 2. Po zakończeniu programu zmienna x=10, a zmienna y=5.

Wskazówka:
Przy zamianie wartości zmiennych przydatna może być tzw. ”zmienna pomocnicza”, która tymczasowo przechowa wartości zmiennych.

Zadanie 2 (3 punkty za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program, który wyświetli największą i najmniejszą liczbę z 3 wprowadzonych przez użytkownika z klawiatury liczb.

Zadanie 3 (3 punkty za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program, który wypisze wszystkie liczby parzyste z zakresu od 1 do 100 podzielne przez 11.

Wskazówka:
użyj operatora modulo, który zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb.

Zadanie 4 (5 punktów za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program, który obliczy pierwiastki równania kwadratowego.

 1. Wprowadź wartości trzech współczynników a, b, c z klawiatury
 2. Oblicz deltę ze wzoru: delta= b2 – 4*a*c
 3. Jeśli delta > 0, to równanie ma dwa rozwiązania rzeczywiste (x1 i x2) i obliczamy każde z nich ze wzorów:

 4. Jeśli delta = 0, to równanie ma jedno rozwiązanie rzeczywiste i obliczamy je ze wzoru:
 5. Jeśli delta < 0 to równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych

Wyjaśnienie:
Równanie kwadratowe – równanie algebraiczne z jedną niewiadomą w drugiej potędze i opcjonalnie niższych. Innymi słowy równanie wielomianowe drugiego stopnia, czyli równanie postaci:

Gdzie a,b,c są jego współczynnikami rzeczywistymi, zespolonymi bądź są elementami dowolnego ciała.

Zadanie 5 (5 punktów za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program, który obliczy średnią N liczb.

 1. Użytkownik wprowadza z klawiatury liczbę N.
 2. Użytkownik wprowadza z klawiatury kolejne liczby, dla których zostanie obliczona średnia tych liczb.
 3. Na ekran zostanie wyprowadzona liczba przedstawiająca sumę N-liczb
Uwaga:

Jeżeli użytkownik zapisze wynik średniej w pliku otrzyma dodatkowe punkty.

Zadanie 6 (5 punktów za poprawnie wykonane zadanie)

Wyświetl za pomocą gwiazdek znak „Zorro”.

Wskazówka:
W tym ćwiczeniu oprócz linii poziomych wyświetlimy krzywą linię pionową. Linię tę wyświetlimy za pomocą osobnej instrukcji sterującej for. Najważniejszym zapisem w tym programie jest gotoxy(55-i,i); co oznacza że ustawiamy się na 55 punkcie ekranu w poziomie i po każdej iteracji ta wartość zostanie zmniejszona o jeden, dzięki temu uzyskamy efekt pochyłej linii.

Zadanie 7 (5 punktów za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program na podstawie zamieszczonego schematu, który wyświetli Największy Wspólny Dzielnik (NWD) dwóch liczb A i B .

Na przykład: NWD liczb 32 i 12 = 4

Uwaga!

Jeżeli nie znasz oznaczeń znajdujących się na schemacie zapytaj członka komisji z prośbą o wyjaśnienie.

Zadanie 8 (7 punktów za poprawnie wykonane zadanie)

Napisz program, w którym zadeklarujesz tablicę jednowymiarową elementów typu INT (liczby całkowite). Kolejnym indeksom tablicy przypisz wartości parzyste z zakresu 0 – 20. Wyświetl tablicę.

Uwaga!

Jeżeli przypiszesz elementom tablicy wartości „ręczni” to otrzymasz maksymalnie 3 punkty za to zadanie. Jeżeli wykorzystać do tego celu pętlę „for” otrzymasz maksymalny komplet punktów.

Szkoła Ponadgimnazjalna

Zadania:

 1. Sito Erystotenesa➚
 2. Ciąg Fibonacciego➚
 3. Trójkąt Pascala➚
 4. Sortowanie Bąbelkowe➚
 5. Sortowanie przez wybór➚
 6. Sortowanie Quicksort➚
 7. Algorytm Komiwojażera➚
 8. Metoda Monte Carlo➚
 9. Algorytm Dijkstry➚
 10. Przeszukiwanie Tablicy➚
 11. Programowanie Obiektowe➚

Sponsorzy