Regulamin Konkursu „Najlepszy programista w ZST”

 1. Konkurs „Najlepszy programista w ZST” jest konkursem z zakresu programowania. Obejmuje on dwie kategorię: wewnątrzszkolną (w tej kategorii udział biorą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku) oraz kategoria gimnazjaliści miasta Rybnik i okolic.

  Celem tych konkursu jest wyłonienie najlepszych programistów w szkole, którzy później reprezentują naszą szkołę w konkursach i olimpiadach programistycznych zarówno w kraju jak i za granicą.

 2. Organizatorem Konkursu „Najlepszy programista w ZST”, zwanego dalej „Konkurs” jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku . Organizatorem Konkursu „Najlepszy programista w ZST”, zwanego dalej „Konkurs” jest Zespół Szkół Technicznych w Rybniku.
 3. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się językiem C++ oraz językami pochodnymi wśród wszystkich uczniów na tych dwóch etapach edukacyjnych.
 4. Konkurs ma charakter jednorazowego rozwiązania zadań podanych przez organizatorów (napisanie programów w języku C++ lub innym w określonym czasie). Zadania są wykonywane samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym (program DEV C++). Konkurs składa się z kilku lub kilkunastu zadań do napisania. Rozwiązanie zadania polega na napisaniu w pełni działającego programu. Ze względów organizacyjnych tzn. rozstrzygnięcie konkursu będzie w tym samym dniu. Jury oceniające będzie sprawdzać tylko kompletne skompilowane rozwiązania. Programy niedziałające nie będą brane pod uwagę! I w tej sytuacji uczestnik nie otrzyma punktów za określone zadanie.

  W przypadku takiej samej ilości punktów zdobytych przez uczestników z miejsc 1-3 jury konkursów porówna kod źródłowy programów zawodników. W tym przypadku jury pod uwagę weźmie ilość powtórzeń, stosowanie funkcji, stosowanie tablic, stosowanie programowania obiektowego, ilość zagnieżdżeń pętli for, czytelność kodu, komentarze, wykorzystanie tablic dynamicznych itd.

 5. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
  1. przygotowanie zadań konkursowych,
  2. przygotowanie witryny Konkursu służącej do:
   1. zamieszczania informacji o Konkursie,
   2. rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie,
   3. pobrania oprogramowania i przykładowych zadań konkursowych przez uczestników Konkursu,
   4. gromadzenia wyników Konkursu,
   5. zamieszczania wyników Konkursu,
  3. opracowanie wyników Konkursu;
  4. przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.
 6. W każdej pracowni komputerowej, w której odbywa się konkurs, nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa co najmniej jeden nauczyciel.
 7. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności, takich jak poczta elektroniczna czy telefon komórkowy. Rozwiązania zadań są oceniane po zakończeniu Konkursu przez wszystkich uczestników.
 8. Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane po przerwie technicznej podczas której jury sprawdza rozwiązania uczniów.
 9. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody w następujących kategoriach:
  1. nagrody za zajęcie I miejsca,
  2. nagrody za zajęcie II miejsca,
  3. nagrody za zajęcie III miejsca;
  Nagrody są przyznawane z osobna dla uczniów gimnazjów jak i uczniów ZST w Rybniku.
 10. Zwycięzcy Konkursu otrzymują dyplomem oraz nagrody rzeczowe, wydany przez Komitet Organizacyjny. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa w czasie trwania konkursu. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego konkurs w szkole.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Sponsorzy